1) 0.1×9.2×7= 2) 1×9.1×7.3=
3) 0.1×2×8.7= 4) 8.6×6.1×3.5=
5) 8.8×3×5.5= 6) 6.2×2.6×6=
7) 3.3×4×9= 8) 6.8×6.2×5.1=
9) 8.6×8×2.4= 10) 6.6×1.3×2.5=
11) 1.8×4×4.6= 12) 7.4×1.5×1.8=
13) 3.7×5.5×4.5= 14) 0.3×3.2×6.8=
15) 0.8×4.4×3.3= 16) 1.3×7.3×9.1=
17) 9.2×8.9×9.8= 18) 7×5.6×7=
19) 2.9×5.3×5.2= 20) 8.3×9×9.5=
21) 7.9×2.7×5.6= 22) 4.3×1.2×7.7=
23) 8.1×2.1×7.6= 24) 8.5×1.1×3.1=
25) 7.2×9.7×7.3= 26) 4.7×9.9×4.2=
27) 4×9.3×5.8= 28) 9.1×6.4×7.2=
29) 2.3×7.2×9.4= 30) 8.2×1.8×1.2=
31) 5.6×9.8×4.5= 32) 3×2.2×4.5=
33) 7.8×0.6×4.7= 34) 2.4×4.1×8.7=
35) 7.7×3.4×3.7= 36) 0.1×3.8×4.9=
37) 6.5×4.4×0.5= 38) 2.3×2.4×2=
39) 3.1×7.5×8.8= 40) 0.2×6×8.5=
41) 8.3×1.4×2.1= 42) 2.7×1.1×5.9=
43) 8.8×7.4×4.3= 44) 0.9×1.3×5.2=
45) 0.8×1.6×4.3= 46) 3.7×0.3×2.9=
47) 7.8×7.8×3= 48) 4.7×7.1×2.5=
49) 6.3×2.3×6.9= 50) 0.5×5.3×0.4=

计时: